Promethium Nucleus 162Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  162Pm     61     101     -3      

Promethium Nucleus 162Pm Layered View

162Pm

 

162Pm

Promethium Nucleus 162Pm Front View

162Pm

Promethium Nucleus 162Pm Back View

162Pm

Promethium Nucleus 162Pm Left View

162Pm

Promethium Nucleus 162Pm Right View