Promethium Nucleus 161Pm

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  161Pm     61     100     -5/2      

Promethium Nucleus 161Pm Layered View

161Pm

 

161Pm

Promethium Nucleus 161Pm Front View

161Pm

Promethium Nucleus 161Pm Back View

161Pm

Promethium Nucleus 161Pm Left View

161Pm

Promethium Nucleus 161Pm Right View