Neodymium Nucleus 156mNd

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  156mNd     60     96     -5      

Neodymium Nucleus 156mNd Layered View

156mNd

 

156mNd

Neodymium Nucleus 156mNd Front View

156mNd

Neodymium Nucleus 156mNd Back View

156mNd

Neodymium Nucleus 156mNd Left View

156mNd

Neodymium Nucleus 156mNd Right View