Neodymium Nucleus 148Nd

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  148Nd     60     88     0     Stable  

Neodymium Nucleus 148Nd Layered View

148Nd

 

148Nd

Neodymium Nucleus 148Nd Front View

148Nd

Neodymium Nucleus 148Nd Back View

148Nd

Neodymium Nucleus 148Nd Left View

148Nd

Neodymium Nucleus 148Nd Right View