Neodymium Nucleus 146Nd

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  146Nd     60     86     0     Stable  

Neodymium Nucleus 146Nd Layered View

146Nd

 

146Nd

Neodymium Nucleus 146Nd Front View

146Nd

Neodymium Nucleus 146Nd Back View

146Nd

Neodymium Nucleus 146Nd Left View

146Nd

Neodymium Nucleus 146Nd Right View