Neodymium Nucleus 145Nd

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  145Nd     60     85     -7/2     Stable  

Neodymium Nucleus 145Nd Layered View

145Nd

 

145Nd

Neodymium Nucleus 145Nd Front View

145Nd

Neodymium Nucleus 145Nd Back View

145Nd

Neodymium Nucleus 145Nd Left View

145Nd

Neodymium Nucleus 145Nd Right View