Neodymium Nucleus 143Nd

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  143Nd     60     83     -7/2     Stable  

Neodymium Nucleus 143Nd Layered View

143Nd

 

143Nd

Neodymium Nucleus 143Nd Front View

143Nd

Neodymium Nucleus 143Nd Back View

143Nd

Neodymium Nucleus 143Nd Left View

143Nd

Neodymium Nucleus 143Nd Right View