Neodymium Nucleus 142Nd

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  142Nd     60     82     0     Stable  

Neodymium Nucleus 142Nd Layered View

142Nd

 

142Nd

Neodymium Nucleus 142Nd Front View

142Nd

Neodymium Nucleus 142Nd Back View

142Nd

Neodymium Nucleus 142Nd Left View

142Nd

Neodymium Nucleus 142Nd Right View