Neodymium Nucleus 140mNd

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  140mNd     60     80     -7      

Neodymium Nucleus 140mNd Layered View

140mNd

 

140mNd

Neodymium Nucleus 140mNd Front View

140mNd

Neodymium Nucleus 140mNd Back View

140mNd

Neodymium Nucleus 140mNd Left View

140mNd

Neodymium Nucleus 140mNd Right View