Neodymium Nucleus 138mNd

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  138mNd     60     78     10      

Neodymium Nucleus 138mNd Layered View

138mNd

 

138mNd

Neodymium Nucleus 138mNd Front View

138mNd

Neodymium Nucleus 138mNd Back View

138mNd

Neodymium Nucleus 138mNd Left View

138mNd

Neodymium Nucleus 138mNd Right View