Neodymium Nucleus 137mNd

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  137mNd     60     77     -11/2      

Neodymium Nucleus 137mNd Layered View

137mNd

 

137mNd

Neodymium Nucleus 137mNd Front View

137mNd

Neodymium Nucleus 137mNd Back View

137mNd

Neodymium Nucleus 137mNd Left View

137mNd

Neodymium Nucleus 137mNd Right View