Neodymium Nucleus 135mNd

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  135mNd     60     75     1/2      

Neodymium Nucleus 135mNd Layered View

135mNd

 

135mNd

Neodymium Nucleus 135mNd Front View

135mNd

Neodymium Nucleus 135mNd Back View

135mNd

Neodymium Nucleus 135mNd Left View

135mNd

Neodymium Nucleus 135mNd Right View