Neodymium Nucleus 134mNd

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  134mNd     60     74     -8      

Neodymium Nucleus 134mNd Layered View

134mNd

 

134mNd

Neodymium Nucleus 134mNd Front View

134mNd

Neodymium Nucleus 134mNd Back View

134mNd

Neodymium Nucleus 134mNd Left View

134mNd

Neodymium Nucleus 134mNd Right View