Xenon Nucleus 147Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  147Xe     54     93     -3/2      

Xenon Nucleus 147Xe Layered View

147Xe

 

147Xe

Xenon Nucleus 147Xe Front View

147Xe

Xenon Nucleus 147Xe Back View

147Xe

Xenon Nucleus 147Xe Left View

147Xe

Xenon Nucleus 147Xe Right View