Xenon Nucleus 146Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  146Xe     54     92     0      

Xenon Nucleus 146Xe Layered View

146Xe

 

146Xe

Xenon Nucleus 146Xe Front View

146Xe

Xenon Nucleus 146Xe Back View

146Xe

Xenon Nucleus 146Xe Left View

146Xe

Xenon Nucleus 146Xe Right View