Xenon Nucleus 145Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  145Xe     54     91     -3/2      

Xenon Nucleus 145Xe Layered View

145Xe

 

145Xe

Xenon Nucleus 145Xe Front View

145Xe

Xenon Nucleus 145Xe Back View

145Xe

Xenon Nucleus 145Xe Left View

145Xe

Xenon Nucleus 145Xe Right View