Xenon Nucleus 144Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  144Xe     54     90     0      

Xenon Nucleus 144Xe Layered View

144Xe

 

144Xe

Xenon Nucleus 144Xe Front View

144Xe

Xenon Nucleus 144Xe Back View

144Xe

Xenon Nucleus 144Xe Left View

144Xe

Xenon Nucleus 144Xe Right View