Xenon Nucleus 143Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  143Xe     54     89     -5/2      

Xenon Nucleus 143Xe Layered View

143Xe

 

143Xe

Xenon Nucleus 143Xe Front View

143Xe

Xenon Nucleus 143Xe Back View

143Xe

Xenon Nucleus 143Xe Left View

143Xe

Xenon Nucleus 143Xe Right View