Xenon Nucleus 142Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  142Xe     54     88     0      

Xenon Nucleus 142Xe Layered View

142Xe

 

142Xe

Xenon Nucleus 142Xe Front View

142Xe

Xenon Nucleus 142Xe Back View

142Xe

Xenon Nucleus 142Xe Left View

142Xe

Xenon Nucleus 142Xe Right View