Xenon Nucleus 141Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  141Xe     54     87     -5/2      

Xenon Nucleus 141Xe Layered View

141Xe

 

141Xe

Xenon Nucleus 141Xe Front View

141Xe

Xenon Nucleus 141Xe Back View

141Xe

Xenon Nucleus 141Xe Left View

141Xe

Xenon Nucleus 141Xe Right View