Xenon Nucleus 140Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  140Xe     54     86     0      

Xenon Nucleus 140Xe Layered View

140Xe

 

140Xe

Xenon Nucleus 140Xe Front View

140Xe

Xenon Nucleus 140Xe Back View

140Xe

Xenon Nucleus 140Xe Left View

140Xe

Xenon Nucleus 140Xe Right View