Xenon Nucleus 139Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  139Xe     54     85     -3/2      

Xenon Nucleus 139Xe Layered View

139Xe

 

139Xe

Xenon Nucleus 139Xe Front View

139Xe

Xenon Nucleus 139Xe Back View

139Xe

Xenon Nucleus 139Xe Left View

139Xe

Xenon Nucleus 139Xe Right View