Xenon Nucleus 138Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  138Xe     54     84     0      

Xenon Nucleus 138Xe Layered View

138Xe

 

138Xe

Xenon Nucleus 138Xe Front View

138Xe

Xenon Nucleus 138Xe Back View

138Xe

Xenon Nucleus 138Xe Left View

138Xe

Xenon Nucleus 138Xe Right View