Xenon Nucleus 137Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  137Xe     54     83     -7/2      

Xenon Nucleus 137Xe Layered View

137Xe

 

137Xe

Xenon Nucleus 137Xe Front View

137Xe

Xenon Nucleus 137Xe Back View

137Xe

Xenon Nucleus 137Xe Left View

137Xe

Xenon Nucleus 137Xe Right View