Xenon Nucleus 136mXe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  136mXe     54     82     6      

Xenon Nucleus 136mXe Layered View

136mXe

 

136mXe

Xenon Nucleus 136mXe Front View

136mXe

Xenon Nucleus 136mXe Back View

136mXe

Xenon Nucleus 136mXe Left View

136mXe

Xenon Nucleus 136mXe Right View