Xenon Nucleus 136Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  136Xe     54     82     0      

Xenon Nucleus 136Xe Layered View

136Xe

 

136Xe

Xenon Nucleus 136Xe Front View

136Xe

Xenon Nucleus 136Xe Back View

136Xe

Xenon Nucleus 136Xe Left View

136Xe

Xenon Nucleus 136Xe Right View