Xenon Nucleus 135Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  135Xe     54     81     3/2      

Xenon Nucleus 135Xe Layered View

135Xe

 

135Xe

Xenon Nucleus 135Xe Front View

135Xe

Xenon Nucleus 135Xe Back View

135Xe

Xenon Nucleus 135Xe Left View

135Xe

Xenon Nucleus 135Xe Right View