Xenon Nucleus 135mXe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  135mXe     54     81     -11/2      

Xenon Nucleus 135mXe Layered View

135mXe

 

135mXe

Xenon Nucleus 135mXe Front View

135mXe

Xenon Nucleus 135mXe Back View

135mXe

Xenon Nucleus 135mXe Left View

135mXe

Xenon Nucleus 135mXe Right View