Xenon Nucleus 134m2Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  134m2Xe     54     80     10      

Xenon Nucleus 134m2Xe Layered View

134m2Xe

 

134m2Xe

Xenon Nucleus 134m2Xe Front View

134m2Xe

Xenon Nucleus 134m2Xe Back View

134m2Xe

Xenon Nucleus 134m2Xe Left View

134m2Xe

Xenon Nucleus 134m2Xe Right View