Xenon Nucleus 134m1Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  134m1Xe     54     80     -7      

Xenon Nucleus 134m1Xe Layered View

134m1Xe

 

134m1Xe

Xenon Nucleus 134m1Xe Front View

134m1Xe

Xenon Nucleus 134m1Xe Back View

134m1Xe

Xenon Nucleus 134m1Xe Left View

134m1Xe

Xenon Nucleus 134m1Xe Right View