Xenon Nucleus 134Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  134Xe     54     80     0     Stable  

Xenon Nucleus 134Xe Layered View

134Xe

 

134Xe

Xenon Nucleus 134Xe Front View

134Xe

Xenon Nucleus 134Xe Back View

134Xe

Xenon Nucleus 134Xe Left View

134Xe

Xenon Nucleus 134Xe Right View