Xenon Nucleus 133Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  133Xe     54     79     3/2      

Xenon Nucleus 133Xe Layered View

133Xe

 

133Xe

Xenon Nucleus 133Xe Front View

133Xe

Xenon Nucleus 133Xe Back View

133Xe

Xenon Nucleus 133Xe Left View

133Xe

Xenon Nucleus 133Xe Right View