Xenon Nucleus 133mXe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  133mXe     54     79     -11/2      

Xenon Nucleus 133mXe Layered View

133mXe

 

133mXe

Xenon Nucleus 133mXe Front View

133mXe

Xenon Nucleus 133mXe Back View

133mXe

Xenon Nucleus 133mXe Left View

133mXe

Xenon Nucleus 133mXe Right View