Xenon Nucleus 132mXe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  132mXe     54     78     10      

Xenon Nucleus 132mXe Layered View

132mXe

 

132mXe

Xenon Nucleus 132mXe Front View

132mXe

Xenon Nucleus 132mXe Back View

132mXe

Xenon Nucleus 132mXe Left View

132mXe

Xenon Nucleus 132mXe Right View