Xenon Nucleus 132Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  132Xe     54     78     0     Stable  

Xenon Nucleus 132Xe Layered View

132Xe

 

132Xe

Xenon Nucleus 132Xe Front View

132Xe

Xenon Nucleus 132Xe Back View

132Xe

Xenon Nucleus 132Xe Left View

132Xe

Xenon Nucleus 132Xe Right View