Xenon Nucleus 131Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  131Xe     54     77     3/2     Stable  

Xenon Nucleus 131Xe Layered View

131Xe

 

131Xe

Xenon Nucleus 131Xe Front View

131Xe

Xenon Nucleus 131Xe Back View

131Xe

Xenon Nucleus 131Xe Left View

131Xe

Xenon Nucleus 131Xe Right View