Xenon Nucleus 131mXe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  131mXe     54     77     -11/2      

Xenon Nucleus 131mXe Layered View

131mXe

 

131mXe

Xenon Nucleus 131mXe Front View

131mXe

Xenon Nucleus 131mXe Back View

131mXe

Xenon Nucleus 131mXe Left View

131mXe

Xenon Nucleus 131mXe Right View