Xenon Nucleus 130Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  130Xe     54     76     0     Stable  

Xenon Nucleus 130Xe Layered View

130Xe

 

130Xe

Xenon Nucleus 130Xe Front View

130Xe

Xenon Nucleus 130Xe Back View

130Xe

Xenon Nucleus 130Xe Left View

130Xe

Xenon Nucleus 130Xe Right View