Xenon Nucleus 129mXe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  129mXe     54     75     -11/2      

Xenon Nucleus 129mXe Layered View

129mXe

 

129mXe

Xenon Nucleus 129mXe Front View

129mXe

Xenon Nucleus 129mXe Back View

129mXe

Xenon Nucleus 129mXe Left View

129mXe

Xenon Nucleus 129mXe Right View