Xenon Nucleus 129Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  129Xe     54     75     1/2     Stable  

Xenon Nucleus 129Xe Layered View

129Xe

 

129Xe

Xenon Nucleus 129Xe Front View

129Xe

Xenon Nucleus 129Xe Back View

129Xe

Xenon Nucleus 129Xe Left View

129Xe

Xenon Nucleus 129Xe Right View