Xenon Nucleus 128Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  128Xe     54     74     0     Stable  

Xenon Nucleus 128Xe Layered View

128Xe

 

128Xe

Xenon Nucleus 128Xe Front View

128Xe

Xenon Nucleus 128Xe Back View

128Xe

Xenon Nucleus 128Xe Left View

128Xe

Xenon Nucleus 128Xe Right View