Xenon Nucleus 127mXe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  127mXe     54     73     -9/2      

Xenon Nucleus 127mXe Layered View

127mXe

 

127mXe

Xenon Nucleus 127mXe Front View

127mXe

Xenon Nucleus 127mXe Back View

127mXe

Xenon Nucleus 127mXe Left View

127mXe

Xenon Nucleus 127mXe Right View