Xenon Nucleus 127Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  127Xe     54     73     1/2      

Xenon Nucleus 127Xe Layered View

127Xe

 

127Xe

Xenon Nucleus 127Xe Front View

127Xe

Xenon Nucleus 127Xe Back View

127Xe

Xenon Nucleus 127Xe Left View

127Xe

Xenon Nucleus 127Xe Right View