Xenon Nucleus 126Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  126Xe     54     72     0     Stable  

Xenon Nucleus 126Xe Layered View

126Xe

 

126Xe

Xenon Nucleus 126Xe Front View

126Xe

Xenon Nucleus 126Xe Back View

126Xe

Xenon Nucleus 126Xe Left View

126Xe

Xenon Nucleus 126Xe Right View