Xenon Nucleus 125m1Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  125m1Xe     54     71     -9/2      

Xenon Nucleus 125m1Xe Layered View

125m1Xe

 

125m1Xe

Xenon Nucleus 125m1Xe Front View

125m1Xe

Xenon Nucleus 125m1Xe Back View

125m1Xe

Xenon Nucleus 125m1Xe Left View

125m1Xe

Xenon Nucleus 125m1Xe Right View