Xenon Nucleus 125m2Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  125m2Xe     54     71     7/2      

Xenon Nucleus 125m2Xe Layered View

125m2Xe

 

125m2Xe

Xenon Nucleus 125m2Xe Front View

125m2Xe

Xenon Nucleus 125m2Xe Back View

125m2Xe

Xenon Nucleus 125m2Xe Left View

125m2Xe

Xenon Nucleus 125m2Xe Right View