Xenon Nucleus 125Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  125Xe     54     71     1/2      

Xenon Nucleus 125Xe Layered View

125Xe

 

125Xe

Xenon Nucleus 125Xe Front View

125Xe

Xenon Nucleus 125Xe Back View

125Xe

Xenon Nucleus 125Xe Left View

125Xe

Xenon Nucleus 125Xe Right View