Xenon Nucleus 123mXe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  123mXe     54     69     -7/2      

Xenon Nucleus 123mXe Layered View

123mXe

 

123mXe

Xenon Nucleus 123mXe Front View

123mXe

Xenon Nucleus 123mXe Back View

123mXe

Xenon Nucleus 123mXe Left View

123mXe

Xenon Nucleus 123mXe Right View