Xenon Nucleus 123Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  123Xe     54     69     1/2      

Xenon Nucleus 123Xe Layered View

123Xe

 

123Xe

Xenon Nucleus 123Xe Front View

123Xe

Xenon Nucleus 123Xe Back View

123Xe

Xenon Nucleus 123Xe Left View

123Xe

Xenon Nucleus 123Xe Right View