Xenon Nucleus 122Xe

      Proton     Neutron   Nuclear Spin Energy State
  122Xe     54     68     0      

Xenon Nucleus 122Xe Layered View

122Xe

 

122Xe

Xenon Nucleus 122Xe Front View

122Xe

Xenon Nucleus 122Xe Back View

122Xe

Xenon Nucleus 122Xe Left View

122Xe

Xenon Nucleus 122Xe Right View